Начало на проект „Работна сила с неразкрит потенциал: Aктивиране, Mотивиране и Приобщаване на хора в неравностойно положение към настоящата трудова, социална и културна обстановка на територията на общини Момчилград и Джебел“

Събитията от последните години, в социален, икономически и здравен аспект, не веднъж ни напомниха, че силата на една държава е в нейното общество- единна ли е силата, тя се превръща в задвижващото колело на всеки прогрес. Но прогресът трябва да бъде съпроводен от знания и умения- там се крие отличителната черта на всеки индивид- в начина, по който учи, в начина, по който работи.

За съжаление, в България жизненият стандарт на по-голямата част от населението е сравнително нисък, по отношение на степента на образованост, липсата на трудови навици и липсата на мотивация за реализация. „Никанор“ ООД притежава дългогодишен опит в предоставянето на квалификационни и образователни обучения и дейности, които подкрепят интеграцията на безработни лица на пазара на труда и пример за това е новосъздаденият проект Работна сила с неразкрит потенциал: Aктивиране, Mотивиране и Приобщаване на хора в неравностойно положение към настоящата трудова, социална и културна обстановка на територията на общини Момчилград и Джебел“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, BG05SFPR002-2.005 – „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“.

Проектът обхваща пет социални групи, на територията на общини Момчилград и Джебел, а именно Младежи, които са извън системите на заетост, образование или обучение; Млади жени, не получаващи подкрепа за отглеждане на деца; Безработни лица над 50 годишна възраст; Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация, а също и потенциални бъдещи работодатели.

Проектът, който ще се реализира в периода 01.04.2024- 01.04.2026, има за цел, от една страна да активира и мотивира гражданите в уязвимо социално-икономическо положение, на територията на общини Момчилград и Джебел, да подобрят личните си умения и качества и с това да подобрят възможностите си за реализация на пазара на труда, а от друга- да подпомогне местните работодатели като им предостави квалифицирана работна сила.

„Никанор“ ООД ще предостави на целевата група индивидуално и групово консултиране, професионално ориентиране, мотивационно обучение и професионално обучение по професия „Шивач”, специалност „Шивачество“ 1-ра СПК, както и обучение за подобряване на личностните и социалните компетентности и ключова компетентност „умение за учене“.

В рамките на проекта ще бъдат проведени множество социални събития и ще бъдат създадени помощни ресурси, които имат за цел не само да осигурят вход на идентифицираните лица в неравностойно положение на пазара на труда, а и да гарантират, че те ще продължат активното си участие и след приключването на проекта.

В България все още не можем да говорим за равни възможности за достъп до образование, обучение и труд, но вярваме че проекта ще постигне широк отзвук и ще повиши социално-икономическия стандарт на живот на хората в неравностойно положение и ще подобри качеството на живот в общини Момчилград и Джебел, а също и ще бъде добра практика- пример за други недоразвити региони на територията на страната.

Очаквайте интересни новини от дейностите проекта скоро!

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This