Home   Професионални обучения   Оперативно счетоводство

Оперативно счетоводство

Учебен план

“Оперативно счетоводство”

КОД 3440301

Трета степен на професионална квалификации

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
I Теория 650 - 650
А. Обща професионална подготовка      
  Обща икономическа подготовка 480 - 480
  Модул 1      
Микроикономика 20 - 20
Макроикономика 20 - 20
3. Обща теория на счетоводната отчетност 40 - 40
Счетоводство на фирмата 60 - 60
Банково счетоводство 30 - 30
Бюджетно счетоводство 30 - 30
Компютърно счетоводство 30 - 30
  Модул 2      
Бизнес комуникации 20 - 20
Икономика на фирмата 30 - 30
Мениджмънт на фирмата 30 - 30
Маркетинг 20 - 20
Основи на правото 20 - 20
Фирмено право 20 - 20
Б Специализирана икономическа подготовка 240 200 440
  Модул 3      
Обща теория на статистиката 30 - 30
Финансова статистика 20 - 20
Пари, банки, парична политика 20 - 20
Финанси 20 - 20
Борси и борсови операции 20 - 20
Специализирана икономическа подготовка 170 - 170
  Модул 4      
Валутен и митнически контрол 30 - 30
Финансов и данъчен контрол 30 - 30
Икономически анализ на фирмата 30 - 30
Счетоводни стандарти 30 - 30
Отчитане на външно търговските сделки 20 - 20
Предприемачество и дребен бизнес 30 - 30
В. II Практика   650  
  Учебна практика      
Работа с компютър във фирмата - 100 100
Счетоводство - 300 300
Бизнес комуникации - 50 50
Отчитане на външно търговски сделки   50 50
Производствена практика - 150 150
Чужд език – Английски 200 - 200
  Всичко А + Б + В 972 850 1822

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-