Home   Професионални обучения   Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

Учебен план

“Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”

КОД 8110601

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 132 50 182
Здравословни и безопасни условия на труд 12 - 12
Икономическа отчетност на фирмата 60 - 60
Чужд език 30 50 80
Информационни технологии 30 - 30
Б. Отраслова професионална подготовка 96 - 96
1. Материалознание на хранителните продукти 24 - 24
Технологично обзавеждане н азаведение за хранене 24 - 24
3. Хигиена на храненето и хранително законодателство 12 - 12
4. Мениджмънт 24 - 24
5. Професионална етика, естетика, психология 12 - 12
В. Специфични за професията професионална подготовка 152 530 682
Технология на кулинарната продукция 76 240  
Сервиране и барманство 76 240  
3. Производствена практика - 50 50
  Всичко А + Б + В 380 580 960
Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-