наименование

Media Education – a Challenge to Overcome (MECO)

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта

Описание

Проектът MECO – „Медийно образование – предизвикателство за преодоляване“ има за цел да повиши осведомеността за влиянието на медиите и да създаде активна позиция по отношение на потреблението и създаването на медии.

Той има за цел да помогне на потребителите да осмислят предизвикателствата, които дигиталната трансформация създава във връзка с онлайн безопасността и здравословното съществуване в киберпространството

Насочен е към повишаване на критичното мислене на възрастните, така че те да могат да преценяват и преодоляват постоянно присъстващите заплахи от фалшиви новини, кибертормоз, радикализация, заплахи за киберсигурността и измами.

Проектът се фокусира и върху подпомагане на преподавателите на възрастни при предаването на необходимите знания на техните ученици.

Цели

ПОДОБРЯВАНЕ

Подобряване на уменията на преподавателите, за да могат да допринесат за повишаване на потенциала на възрастните, за развитието на критично им мислене и лична отговорност.

УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА

Улесняване на достъпа на възрастните до възможности за неформално обучение и обмяна на опит, повишаване на тяхната информираност и развиване на компетенциите и уменията им да мислят и действат критично.

ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА

Повишаване на капацитета на обучителните организации за възрастни чрез нови инструменти и материали за обучение, подобряване и разширяване на предлагането на персонализирано качествено обучение.

Резултати

  • „MECO – Основни нужди на преподавателите, възникнали в подкрепа на възрастните учащи с по-малко възможности“ – изчерпателен аналитичен доклад за потребностите, обхващащ няколко аспекта на образованието за възрастни – от потребностите на преподавателите, които работят с възрастни учащи се с ограничени възможности, до методите за насърчаване на възрастните да се ангажират с учене през целия живот и с различни социални дейности.
  • MECO TOOLKIT – обучителен материал, който предоставя на целевите групи на проекта висококачествени знания и умения, необходими за насочване на преподавателите на възрастни към преподаване с цел развиване на критично мислене сред възрастните и способности за разпознаване на неправомерното използване на интернет.
  • МЕКО ПЛАТФОРМА – „Платформата за електронно обучение“ служи като отворена образователна дигитална платформа за предоставяне на учебните материали, разработени в рамките на проекта. Това е иновативен начин за включване на дистанционно обучаващите се в процедурата на обучение.
  • Оценка на компетенциите MECO – ИКТ инструментът за оценка на компетенциите ще служи за оценка на знанията и началните умения на целевата група, идентифициране на нуждите на конкретните целеви групи, на които трябва да се предоставят полезни умения.

Partners

Vsi Edukaciniai projektai, Литва
Nikanor Ltd, България
Soluciones Tecno Profesionales Consulting, Испания
Petit Pas, Италия
Lidi Smart Solutions, Нидерландия

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This