наименование

Успех, сила, равенство, закрила и знания: Just Her

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Партньорско сътрудничество в областта на образованието за възрастни

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта

Описание

Проектът е насочен към приобщаването и разнообразието, тъй като ще окаже непосредствена подкрепа на жените мигранти и бежанци в процеса на тяхната интеграция и активното им участие в техните общности, като разработи за тях отворена платформа с вдъхновяващи истории и учебни програми, които ще им помогнат да усвоят езика на съответната нова страна от гледна точка на перспективата те да се чувстват идентифицирани в нея.

Проектът ще отговори на пречките, с които се сблъскват, като им предостави нови възможности за учене и допринесе за създаването на нова приобщаваща среда. Подобрявайки езиковите умения на жените мигранти и бежанци, ние апелираме към тяхното осъзнаване на пола, както и ги учим на основните ценности на ЕС и културно наследство на общността. Това подобрява перспективите на жените за интеграция, обучение и заетост и им помага да изградят нови социални мрежи, да придобият увереност и да станат активни членове на своите общности.

Цели

Този проект ще подпомогне преподавателите на възрастни да достигнат до жените бежанци и мигранти, да ги приобщят и да им дадат повече възможности, както и да подобрят техните основни и езикови умения. Той ще изгради компетентности у преподавателите за използването на разказвателни методи, чрез които да вдъхновяват и мотивират учащите. Проектът ще допринесе за насърчаване на равенството между половете и приобщаването им, като даде възможност на преподавателите да разработят по-добри възможности за обучение и ще улесни изграждането на връзки и обмена на добри практики между страните партньори и участващите организации и заинтересовани страни.

Резултати

В рамките на проекта ще бъдат създадени набор от ресурси за преподаватели на възрастни: концептуална основа, наръчник за преподаватели, минимум 35 истории за „непознати и невидими жени“, минимум 21 учебни плана и онлайн/смесен курс. Продуктите ще бъдат рецензирани и пилотирани с целевата група и ще бъдат интегрирани в отворена онлайн платформа за обучение. Ще бъдат проведени комуникационни мероприятия, мултиплициращи събития и срещи за повишаване на осведомеността и за осъществяване на връзка между партньорите помежду им и със заинтересованите страни.

Чрез използването на разказвателни методи на преподаване, проектът ще доведе до подобряване на резултатите от обучението и уменията на жените бежанци и мигранти. Той ще доведе до повишаване на осведомеността за нуждите на тази целева група и до повишаване на уменията на преподавателите на възрастни да посрещнат тези нужди. Освен това ще засили равенството между половете и разбирането на неговите исторически корени и ще доведе до подобряване на сътрудничеството между образованието за възрастни и други сектори, както между участващите държави, така и вътре в тях.

Партньори

Stichting EUnation, Нидерландия
Nikanor Ltd, България
Associacio Programes Educatius Open Europe, Испания
Asociación LET HER IN INTERNACIONAL, Испания
Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Полша
Adiyaman Sanat, Turizm ve Egitim Dernegi, Турция
GIFTED IRELAND, Ирландия

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This