Работна сила с неразкрит потенциал: Aктивиране, Mотивиране и Приобщаване на хора в неравностойно положение към настоящата трудова, социална и културна обстановка на територията на общини Момчилград и Джебел

BG05SFPR002-2.005-0050-С01

Програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005

Ключова дейност

„Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Ключова роля на Никанор

Координатор

Описание

В общините Момчилград и Джебел жизненият стандарт на по-голямата част от населението е сравнително нисък по отношение на степента на образованост, липсата на трудови навици и липсата на мотивация за реализация. Проектът ще подпомогне за повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и приобщаване в обществото на 5 специфични групи лица в неравностойно положение и техните семейства, на територията на общини Момчилград и Джебел.

Цели

Проектът има за цел , от една страна да активира и мотивира на граждани в уязвимо социално-икономическо положение, на територията на общини Момчилград и Джебел, да подобрят личните си умения и качества и с това да подобрят възможностите си за реализация на пазара на труда, а от друга- да подпомогне местния бизнес като им предостави квалифицирана работна сила.

В проекта са поставени конкретни и измерими цели, а именно да се идентифицират 80 лица в неравностойно положение на територията на общини Момчилград и Джебел, от следните 5 групи лица в неравностойно положение и техните семейства:

1. Младежи, които са извън системите на заетост, образование или обучение;

2. Майки/ осиновителки с деца до 5-годишна възраст;

3. Безработни лица над 50-годишна възраст;

4. Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация.

Резултати

В рамките на проекта ще бъдат постигнати следите резултати:

1) 80 лица от целевата група и техните семейства, са получили адекватна и комплексна подкрепа;

2) Проведен Форум в хибриден формат на тема „Европейски модели на приобщаване и създаване на подходяща среда за включване в трудова заетост на лица в неравностойно положение“, който ще бъде достъпен като помощен ресурс и след края на проекта;

3) Разработен Наръчник за работодатели с преки примери и добри практики за приобщаване на хората в неравностойно положение към трудова среда, който ще бъде достъпен за всички заинтересовани страни на национално ниво;

4) Създадена, от идентифицираните лица в целевата група, онлайн общност, която ще продължи да функционира като такава и след приключване на проекта- служеща като съвременна среда за взаимопомощ и обмен на актуална информация;

5) Проведени обучения на лица от целевата група по ключова компетентност „Умение за учене“;

6) Проведени обучения на лица от целевата група за придобиване на професионална квалификация по професия „Шивач“, 1-ва СПК, специалност „Шивачество“.

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This