Home   Изпълнени Проекти

Изпълнени Проекти

Фирма „Никанор” ООД до момента е разработила и изпълнила успешно над четири проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

1. Водещ партньор: «Никанор» ООД
Проект № ESF – 1110-01-11001, с наименование:„Учене през целия живот – успешна кариера и социално дълголетие”, финансиран по ОП “РЧР” 2007-2013 г.
Продължителност: 8 месеца
Основни дейности:
• Придобиване на нова професионална квалификация на 72 безработни лица от град София чрез обучение за част от професия в сферата на общественото хранене.
• Придобиване на нови знания и умения за работа в екип чрез включване в обучение по Ключова компетентност 5 – Умение за учене – „Умения за работа в екип”.
• Мотивиране на безработните, уязвимите и неактивните лица за последващо включване в заетост и разработване на планове за кариерното им израстване.

2. Водещ партньор: «Никанор» ООД
Проект № ESF 1109-06-16001, с наименование “От обучение към заетост шанс за реализация”, финансиран по ОП “РЧР” 2007-2013 г.
Продължителност: 10 месеца
Основни дейности:
• Придобиване на нова професионална квалификация на 52 безработни лица от град Златоград чрез обучение за част от професия „Шивач”;

3. Водещ партньор: «Никанор» ООД
Проект № ESF – 2116-03-13001., с наименование “Обучение и сигурност”,
финансиран по ОП “РЧР” 2007-2013 г.
Продължителност: 10 месеца
Основни дейности:
• Придобиване на нова професионална квалификация на 60 заети лица от град Добрич чрез обучение за част от професия „Охранител”;
• Придобиване на нови знания и умения за работа в екип чрез включване в обучение по Ключова компетентност 5 – Умение за учене – „Умения за работа в екип”.

4. Водещ партньор: «Никанор» ООД
Проект № ESF-1107-09-08001, с наименование “Вземи живота си в свои
ръце – Квалификация и интеграция на пазара на труда на безработни лица в слабо развити райони” финансиран по ОП “РЧР” 2007-2013 г.
Продължителност: 10 месеца
Основни дейности:
• Придобиване на нова професионална квалификация на 50 безработни лица от град Кърджали и град Джебел чрез обучение за част от професия „Шивач”;
• Придобиване на нови знания и умения за работа в екип чрез включване в обучение по Ключова компетентност 5 – Умение за учене – „Умения за работа в екип”.
• Мотивиране на безработните, уязвимите и неактивните лица за последващо включване в заетост и разработване на планове за кариерното им израстване.

Изпълнени обучения по Закона за обществените поръчки:

1. Вид: Обучение по Ключови компетентности
Тема на обучението: Провеждане на мотивационно обучение и разработване на бизнес планове за професионално развитие и усъвършенстване
Възложител: ЦПО СА „Д. А. Ценов”, като бенефициент по договор № ESF-1110-04-01001
Изпълнител: «Никанор» ООД

2. Вид: Обучение по Ключови компетентности
Тема на обучението: Обучения по Английски език – Нива А1 и B1, Архи кад, Електронно деловодство, Офис пакет и Строителен надзор
Възложител: Община Чавдар, като бенефициент по договор № А12-22-47/10.05.2013 по ОПАК
Изпълнител: «Никанор» ООД

3. Вид: Обучение по Ключови компетентности
Тема на обучението: „Изграждане на практически умения за извършване на анализи, за аргументиране и убеждаване”
Възложител:Община Перник, като бенефициент по договор № А12-22-29/18.04.2013 по ОПАК
Изпълнител: ДЗЗД „Консорциум Никанор-Интегрити”

4. Вид: Обучение по Ключови компетентности
Тема на обучението: „Бизнес консултиране” в градовете: Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Петрич, Кюстендил, Разлог и Сандански
Възложител: Агенция по заетостта, представлявана от конкретен бенефициент – Главна дирекция „Услуги по заетостта”, по договор No 74/29.03.2013 г.,
Изпълнител: «Никанор» ООД

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-