Home   Станете Наши Клиенти

Станете Наши Клиенти

Клиенти на ЦИПО

Клиенти в Центъра за информация и професионално ориентиране са от следните групи:

1. Учащи се или наскоро завършили средното или основното си образование лица до 24 години, на които предстои да направят избора в кариерното си развитие;
2. Безработни лица над 18 години;
3. Лица, желаещи да изберат нова насока на кариерното си развитие;

Кандидатите за клиенти в ЦИПО трябва да отговарят на следните условия:

1. Минималната възраст на клиента да бъде 12 години;
2. Да приема правилата за работа на ЦИПО

Кандидатите за клиенти подават в ЦИПО следните документи:

1. Молба (по установен образец);
2. Документ, удостоверяващ завършено образование или клас;
3. Акт за раждане или лична карта;
4. Автобиография

За повече информация сме на Ваше разположение от 09:00 до 18:00 часа на телефоните посочени в секция Контакти.

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-