Home   Дейности на ЦИПО

Дейности на ЦИПО

1. Екип от специалисти, които осъществяват професионалното ориентиране и информиране въз основа на приетата методология и нормативните изисквания.

2. Осигуряване на специализирани информационни материали и продукти

- информационни папки за професии по браншове – съдържат информация за изпълняваните задачи и дейности, психо-физически и личностни изисквания към упражняващия професията, възможности за обучение, трудово възнаграждение, перспективи за трудова реализация, повишаване на квалификацията и кариерно развитие.

- информационни папки за учебните заведения и обучаващи организации

- мултимедийни презентации, които дават нагледна информация с текст и снимков материал за професиите по групи, тяхната взаимозависимост и необходими изисквания.

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-