Home   Услуги

Услуги

1. Професионално консултиране – Цел на консултирането е подпомагане на желаещите по отношение на: избора на професия (специалност); степента на квалификация – начална професионална квалификация или преквалификация; пътищата за придобиване на желаната квалификация. Придобиване на умения взимане на решения: за избор на подходящо учебно заведение; за избор и търсене на подходяща работа и за представяне пред съответните работодатели. Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на клиентите.

2. Професионално информиране на всички желаещи по отношение на: същността на професиите, условията и изискванията за тяхното усвояване и упражняване; състоянието и тенденциите в приложението и развитието на професиите с регионална и национална значимост ; личностните изисквания за професионална пригодност; възможностите за професионално обучение, следване, повишаване на квалификационното ниво; обучаващите институции – Центрове за професионално обучение, средни и висши училища, колежи, центрове за следдипломна квалификация и т.п. (учебни програми, материално-техническата база и др.), формите на обучение, условията по приема, изискванията към кандидатите, документите, които се издават при завършване; възможностите за професионална реализация на пазара на труда.

3. Само информиране: Предоставяне на възможност клиентите на центъра сами да се информират за професии и образование, които представляват интерес за тях.

4. Юридически консултации в областта на трудовото, осигурителното и търговското право;

5. Психологическа помощ и мотивиране на трайно безработни лица

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-