Home   Ключови Компетентности

Ключови Компетентности

I „Никанор” ООД предлага обучения по ключови компетентности:

1. Умения за работа в екип
2. Лидерски качества
3. Организационното консултиране
4. Разработване на професионални бизнес планове
5. Управление на промяната в светлината на новите икономически условия
6. Управление на консултантската дейност
7. Маркетинг на консултантските услуги;
8. Групова динамика
9. Управление на организационната промяна
10. Структурно изграждане, управленски системи и организационен инженеринг;
11. Управленски решения,
12. Стратегическо планиране,
13. Кризисен мениджмънт;
14. Диагностика и развитие на организационната култура;
15. Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление;
16. Изграждане, управление и вдъхновяване на трудови екипи;
17. Управление на комуникациите;
18. Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес преговори, ефективни продажби, обслужване на клиенти;
19. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала;
20. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. -Медиация при разрешаването на конфликти;
21. Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип
22. Английски език
23. Немски език
24. Руски език
25. Гръцки език
26. Испански език
27. Френски език
28. Италиански език

Посочените теми на обученията са изпълнявани от нас до момента. Фирма „Никанор” ООД работи с утвърдени специалисти – обучители и можем да организираме обучение по ключови меки умения съгласно изискванията на Възложителя.

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-