Home   За нас

За нас

През 1998 година се учредява Агенция за подбор и управление на човешките ресурси – “НИКАНОР”. Основен предмет на дейност на фирмата е психологически подбор и оценка на персонал.

През 2000 г. компанията вече предоставя цялостно обслужване в областта на човешките ресурси – подбор, психо-динамични тренинги, управленско консултиране, развитие на организацията, лизинг на персонал, психодиагностициране и прогнозиране, оценка на психологическа пригодност и психотерапия. Предлага както анализ на актуалната ситуация /Стратегическо планиране и полагане на цели, Преодоляване и коригиране на неефективни стратегии и цели, Оптимизиране на организационната структура на фирменото управление, Последващо подпомагане на организационната промяна и т.н./, така и модулни обучения и тренинги за развиване на професионално значими умения и качества /Тренинг по социални и комуникативни умения, Тренинг за разрешаване на конфликти и управление на екстремни ситуации, Тренинг за водене на преговори, Тренинг за изграждане на екипи и екипна съвместимост, Тренинг за формиране на лидерски умения/.

През 2003 г. като естествено продължение в развитието на фирмата се яви и потребността от провеждане на курсове за професионално обучение, допълнителна квалификация и преквалификация. През Октомври 2003 г. на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение, с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет (протокол № 14/ 15.10.2003 г., допълнено с протокол 05/14.04.2004 г.), фирма „НИКАНОР“ лицензира Център за професионално обучение и придоби Лицензия № 200312072. До 2005 година Центърът успява да лицензира и предложи на своите клиенти професионално обучение по над 20 вида специалности в областта на туризма, икономиката, услугите и др.

Стараейки се да продължи своето развитие, фирма “НИКАНОР” успява да предложи на своите клиенти и организацията, подготовката и провеждането на езикови обучения по английски, немски и други езици.

Към Център за управление и развитие на човешките ресурси “НИКАНОР” функционира и консултативен център по психотерапия. Специалистите, работещи в него извършват консултативна и психотерапевтична помощ при стрес, криза на развитието, семейни проблеми, депресия, страхови изживявания, зависимости и др. Извършва се диагностика на училищна готовност, психо-педагогическа оценка на трудности, възникващи по време на учебния процес, проблематиката на детско-юношеската възраст, както и специфични проблеми във взаимоотношенията с родители, учители и т. н.

Фирмата разполага с изградена мрежа от 150 преподаватели на територията на цялата страна, които са ангажирани в предоставянето на обучения и са готови да работят по различни програми и проекти. Всички обучители са със завършено висше образование – магистърска степен в съответните области, като повечето от тях са с педагогическа правоспособност.

Вървейки по пътя на идеята за учене през целия живот, непрекъснато разширявайки своя опит, интереси и хоризонти, днес компанията може да предложи на своите клиенти много повече – Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “НИКАНОР”, Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „Никанор” ООД, Организационно консултиране на държавни, общински и частни организация, Психотест за шофьори и др.

Никанор Интегрити

Никанор Проекти

Отчет Консорциум 2015

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-