Home   Новини   TIMELESS в действие

TIMELESS в действие

logo2logo
Проектът TIMELESS е инициатива, породена от необходимостта, установена от преподаватели на възрастни от цяла Европа, за подобряване на методите и стратегиите за преподаване на чужди езици и ИКТ на по-възрастни учащи. Общоприето мнение е, че възрастните учащи искат да знаят, да принадлежат и да се реализират (личностно израстване). От друга страна доставчиците на обучения за възрастни знаят, че образованието е начин за свързване на минало, настояще и бъдеще, освен това образованието е средство за увеличаване на социалните роли, които възрастните учащи могат да играят в нашите общества, да бъдат активно включени в обществени дейности, както и в публичната сфера.
За справяне с въпроси като материално и нематериално културно наследство, съвместно обучение, обучение през целия живот … проектът TIMELESS предвижда да подпомогне преподаватели на възрастни в разработването на свои собствени учебни материали, съобразени с интересите и мотивацията на техните обучаеми. Нещо повече, авторите на проекта планират сътрудничество на по-възрастните учащи по отношение на културното наследство. Те ще включат в учебните материали предпочитаното културно наследство на техните общности от възрастни обучаеми, т.е. културното наследство, на което общностите на възрастните хора приписват социална и естетическа стойност.
След няколко месеца работа партньорите , създадоха специфична и полезна база данни, основана на проследяване на Европейската година на културното наследство и нейните резултати и подходи (1) за повишаване на европейската осведоменост относно европейското културно наследство, (2) за подобряване на достъпността на културата и (3) за повишаване на капацитета на културното наследство и образованието като инструмент за социално включване на възрастни хора.
Разделена на два раздела, тази база данни с ресурси се превърна в своеобразна матрица на образованието за културното наследство, изучаването на езици, дигитализацията и социалното обучение в областта на образованието за възрастни, както за преподаватели на възрастни, така и за възрастни учащи.

 

Потребителите на базата данни могат да спрат вниманието си върху два различни раздела: единият фокусиран върху културни материали за преподаване на език и ИКТ, а другият – за приобщаваща култура на обучение.
Първият раздел включва колекция от европейски добри практики и инициативи, които използват културни и междукултурни материали в преподаването на чужди езици и ИКТ. Тези ресурси са насочени главно към възрастни учащи, като включват различни категории и видове културни събития и елементи. Те са предназначени да вдъхновяват и мотивират възрастни педагози.
Вторият, озаглавен „Развитие на приобщаваща култура за обучение на по-възрастни учащи“, предоставя материали и стратегии за насочване и подкрепа на преподаватели за възрастни в създаването на учебна среда, която има за цел да подобри чувството за социално включване на обучаемите.
Базата данни предлага на преподавателите ресурси, идеи, примери за най-добри практики и методи, които ще им помогнат; да разширят своите професионални компетенции; за по-добро социално включване на възрастните учащи; за подобряване на езиковите, цифровите и междукултурните умения на по-възрастните учащи.
Ако искате да научите повече, посетете нашия уебсайт http://eutimeless.info/

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-