Home   Новини   Интересно проучване за съдебната система в България

Интересно проучване за съдебната система в България

 

 

1

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведенотопо проучване касаещо препоръки, съгласно изпълнение на Дейност № 3, по проект № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Настоящият доклад стъпва на база на получените резултати от проведена нарочна онлайн дискусия, касаеща отправянето на препоръки и предложения подобряване на цялостния процес по даване на предложения и вземане на решения относно приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и засилване на ролята на СГО в него с оглед подпомагане и ускоряване на процеса по реализиране на действена съдебна реформа.

Може да прочетете целия доклад: Doklad_ocenka_prilojenie_Putna_Karta

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-