Home   Професионални обучения   Икономика и мениджмънт

Икономика и мениджмънт

Учебен план

“Икономика и мениджмънт”

КОД 3451104

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща икономическа подготовка      
  Модул 1 170 - 170
 1 Микроикономика 20 - 20
 2 Макроикономика 20 - 20
 3 Обща теория на счетоводната отчетност 40 - 40
 4 Счетоводство на фирмата 60 - 60
 5 Компютърно счетоводство 30 - 30
  Модул 2 220 - 220
 1 Икономика на фирмата 30 - 30
 2 Мениджмънт на фирмата 30 - 30
 3 Обща теория на статистиката 30 - 30
 4 Пари, банки и парична политика 30 - 30
 5 Финанси 20 - 20
 6 Борси и борсови операции 20 - 20
 7 Маркетинг 20 - 20
 8 Основи на правото 20 - 20
 9 Фирмено право 20 - 20
Б. Специализирана икономическа подготовка      
  Модул 3 195 - 195
 1 Икономически анализ на фирмата 30 - 30
 2 Управление на човешките ресурси 30 - 30
 3 Предприемачество и дребен бизнес 30 - 30
 4 Проектен мениджмънт 30 - 30
 5 Застрахователна политика 20 - 20
 6 Международен бизнес 25 - 25
 7 Бизнес комуникации 30 - 30
  Практика      
  Модул 4 - 300 300
1. Учебна практика      
1.1 Работа с компютър - 100 100
1.2 Счетоводство - 300 300
1.3 Бизнес комуникации - 50 50
1.4 Предприемачество и дребен бизнес - 50 50
В. Производствена практика - 300 300
Г. Задължително избираема подготовка 200 - 200
Чужд език 200 - 200
  Всичко А + Б + В + Г 795 800 1595

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-