Home   Професионални обучения   Малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес

Учебен план

“Малък и среден бизнес”

КОД 3450501

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 147 77 224
Здравословни и безопасни условия на труд 6 6 12
Обща икономическа теория 14 4 18
Микроикономика 20 10 30
Макроикономика 24 6 30
Обща теория на счетоводството. Счетоводство на предприятието 36 24 60
Право – основи на право и фирмено право 22 8 30
Бизнес комуникации 25 19 44
Б. Отраслова професионална подготовка 279 243 522
1. Икономика на предприятие 103 35 138
Маркетинг 29 31 60
3. Финанси на предприятието /фирмата/ 36 12 48
4. Чужд език 56 28 84
5. Статистика 28 20 48
Организация и управление на фирмата. Управление на човешките ресурси 14 10 24
Информационни системи и работа с компютър 13 107 120
В. Специфични за професията професионална подготовка 20 12 32
Борси и борсови операции 20 12 32
  Всичко А + Б + В 446 322 778

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-