Home   Професионални обучения   Организация на хотелиерството

Организация на хотелиерството

Учебен план

“Организация на хотелиерството”

КОД 8110101

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 78 116 194
Здравословни и безопасни условия на труд 12 - 12
Чужд език 36 116 152
Информационни технологии 30 - 30
Б. Отраслова професионална подготовка 114 - 114
1. Делово общуване /Бизнес комуникации/ 24 - 24
Хигиена и неотложна медицинска помощ 12 - 12
3. Икономика и меноджмънт на туризма 24 - 24
4. Счетоводство на туристическата фирма 18 - 18
5. Маркетинг и реклама 18 - 18
Правна уредба в туризма 18 - 18
В. Специфични за професията професионална подготовка 188 464 652
Технология на туристическото обслужване 170 384 554
Организация на малкото предприятие в туризма 18 - 18
3. Производствена практика - 80 80
  Всичко А + Б + В 380 580 960

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-