Home   Професионални обучения   Парково строителство и озеленяване

Парково строителство и озеленяване

Учебен план

“Парково строителство и озеленяване”

КОД 6220202

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 77 53 130
Здравословни и безопасни условия на труд 12 8 20
Икономика 30 20 50
Предприемачество и дребен бизнес 20 10 30
Основи на правото 15 15 30
Б. Отраслова професионална подготовка 80 85 165
1. Озеленяване 30 30 60
Ботаника 20 20 40
3. Цветарство 15 25 40
Почвознание 15 10 25
В. Специфични за професията професионална подготовка 130 224 354
Рисуване 20 20 40
Декоративна дендрология с разсадници 20 30 50
Парково строителство 70 - 70
Меанизация в парковото строителство 20 30 50
Учебна практика      
5.1 По Парково строителство - 104 104
Производствена практика - 40 40
Г. Задължително избираема подготовка 25 - 25
Трудовоправно законодателство 10 - 10
2. Бизнес комуникация и мотивация 15 - 15
  Всичко А + Б + В + Г 312 362 674

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-