Home   Професионални обучения   ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ

Учебен план

„ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

КОД 5410301

Втора степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практи ка Общ брой часове
A I Модул Обща професионална подготовка 79 103 182
Основи на пазарната икономика 10 8 18
Трудови и осигурителни отношения 15 9 24
ЗБУТ, Противопожарна охрана, Екология 12 4 16
Комуникация, делово общуване, работа в екип 15 9 24
Работа с компютър 15 45 60
6. Английски език 12 28 40
Б II Отраслова професионална подготовка 93 75 168
Икономика, организация и управление на предприятието 16 8 24
Санитарно – хигиенни изисквания и норми при производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 14 10 24
Суровини и материали за производства на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Технохимичен контрол 28 28 56
Техника на производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 23 23 46
Хигиена на хранене и хранително законодателство 12 6 18
В III Специфична професионална подготовка 97 293 390
Технология на производства на хляб и хлебни изделия 97 293 390
  Всичко А + Б + B 269 471 740

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-