Home   Професионални обучения   ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ

ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ

Учебен план

„ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ“

КОД 3410201

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практи ка Общ брой часове
A I Обща професионална подготовка 57 36 93
Здравословни и безопасни условия на труд. 6 6 12
Основи на правото 20 8 28
Обща теория на счетоводната отчетност 14 15 29
Статистика – обща и фирмена теория 17 7 24
Б II Отраслова професионална подготовка 152 231 383
Организация и оперативно управление в търговията.Обща теория на пазарното стопанство. 37 60 97
Икономика на търговията 39 46 85
Стокознание 29 45 74
Маркетинг в туризма 33 34 67
Чужд език 14 46 60
В III Специфична професионална подготовка 116 164 280
Счетоводство на търговското предприятие. 27 52 79
Психология и професионална етика в търговията. 16 18 34
Електронна търговия и работа с касов апарат. 22 28 50
Търговски дизайн 23 34 57
Работа с компютър 28 32 60
  Всичко А + Б + B 325 431 756

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-