Home   Професионални обучения   Административно обслужване

Административно обслужване

Учебен план

“Офис – секретар”

„Административно обслужване”

КОД 3460201

Втора степен на професионална квалификации

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 66 54 120
  Модул 1      
Здравословни и безопасни условия на труд 12 6 18
Трудово-правни и икономически знания 8 4 12
3. Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 16 24
Делово общуване 3 3 6
Работа с компютър и ползване на приложни програмни продукти 15 15 30
Чуждоезикова комуникация при изпълнение на рутинни задачи на работното място 20 10 30
Б. Отраслово професионална подготовка 40 20 60
  Модул 2      
1. Теория на пазарното стопанство 8 4 12
2. Основи на правото 16 8 24
3. Икономика на фирмата 8 4 12
4. Финанси 8 4 12
В. Специализирана икономическа подготовка 180 90 280
  Модул 3      
1. Делова документация 20 10 30
Работа с архив 20 10 30
Фирмена култура 16 8 24
Работа с офис техника 44 22 66
Организация на времето 36 18 54
Езикова култура 44 22 66
  Мотивация и адаптация 9 21 30
  Модул 4      
Производствена практика - 240 240
  Всичко А + Б + В 295 425 720

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-