Home   Професионални обучения   Обектова охрана

Обектова охрана

Учебен план
„Обектова охрана”
КОД 8610103
Трета степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
I Теория      
А. Обща професионална подготовка 116 18 134
Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда 16 4 20
Основи на правото 30 - 30
Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес 10 2 12
Икономика 30 - 30
Предприятие 12 - 12
Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 4 12
Кандидатстване за работа 6 4 10
Изпит за завършване на модула 4 4 8
Б. Отраслова професионална подготовка 231 581 812
I. Придобиване квалификация „Охранител”  – невъоръжена охрана 105 135 240
Основи на Частната охранителна дейност 53 10 63
Специална подготовка 33 5 38
Правни основи на Частната охранителна дейност – Iчаст 15 - 15
Практика по дейността - 116 116
Изпит за завършване на модула 4 4 8
II.  Придобиване квалификация „Охранител”  – въоръжена охрана 60 185 245
Правни основи на Частната охранителна дейност – IIчаст 25 - 25
Оръжезнание и стрелкова подготовка 30 60 90
Самоотбрана и бойно приложни техники - 120 120
Изпит за завършване на модула 5 5 10
III. Придобиване квалификация „Охранител” по СОД 46 119 165
Организация и тактика на частната сигнално-охранителна дейност /СОД/ 42 - 42
Практика по дейността - 115 115
Изпит за завършване на модула 4 4 8
IVОрганизация на физическата охрана на обекти 20 142 162
Организация и тактика на физическата охрана на обекти 16 18 34
Практика по дейността - 120 120
Изпит за завършване на модула 4 4 8
Държавен изпит по специалността 4 12 16
  Всичко А + Б 351 611 962

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-