СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Учебен план

професия

“Организатор на туристическа агентска дейност”

специалност

“СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ”

КОД 8120102

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 100 100 200
Здравословни и безопасни условия на труд, ПАБ и охрана на околната среда. 15 15 30
Основи на пазарната икономика. 15 15 30
Комуникация, делово общуване и работа в екип 15 15 30
Трудови и осигурителни отношения 15 15 30
Работа с компютър 20 20 40
Комуникативен чужд език по професията 20 20 40
Б. Отраслова професионална подготовка 120 120 240
1. Основи на туризма. Нормативна база на туризма. 32 8 40
Счетоводство и отчетност в туризма. 12 18 30
3. Информационни технологии в туризма. 14 6 20
4. Професионална етика и туристическо поведение. 22 18 40
5. Маркетинг и реклама в туризма. 32 48 80
6. Санитарно-хигиенни изисквания в туристическата индустрия. 8 22 30
В. Специфични за професията професионална подготовка 180 280 460
Селски туризъм. 180 190 370
Производствена практика по селски туризъм 90 90
  Всичко А + Б + В 400 500 900
  СИП Свободно избираема професионална подготовка 30 30 60
Управление на екипа 10 10 20
2. Гъвкави умения – ефективен тренинг 20 20 40
  Всичко А + Б + В + СИПП 430 530 960

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This