ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ

Учебен план

ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

КОД 5410302

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практи ка Общ брой часове
A I Модул Обща професионална подготовка 79 103 182
Основи на пазарната икономика 10 8 18
Трудови и осигурителни отношения 15 9 24
ЗБУТ, Противопожарна охрана, Екология 12 4 16
Комуникация, делово общуване, работа в екип 15 9 24
Работа с компютър 15 45 60
6. Английски език 12 28 40
Б II Отраслова професионална подготовка 93 75 168
Икономика, организация и управление на предприятието 16 8 24
Санитарно – хигиенни изисквания и норми при производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 14 10 24
Суровини и материали за производства на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Технохимичен контрол 28 28 56
Техника на производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 23 23 46
Хигиена на хранене и хранително законодателство 12 6 18
В III Специфична професионална подготовка 97 293 390
Технология на производства на сладкарските изделия 86 232 318
  Всичко А + Б + B 258 410 668

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This