ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ

Учебен план

ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

КОД 5410302

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практи ка Общ брой часове
A I Модул Обща професионална подготовка 79 103 182
Основи на пазарната икономика 10 8 18
Трудови и осигурителни отношения 15 9 24
ЗБУТ, Противопожарна охрана, Екология 12 4 16
Комуникация, делово общуване, работа в екип 15 9 24
Работа с компютър 15 45 60
6. Английски език 12 28 40
Б II Отраслова професионална подготовка 93 75 168
Икономика, организация и управление на предприятието 16 8 24
Санитарно – хигиенни изисквания и норми при производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 14 10 24
Суровини и материали за производства на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Технохимичен контрол 28 28 56
Техника на производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 23 23 46
Хигиена на хранене и хранително законодателство 12 6 18
В III Специфична професионална подготовка 97 293 390
Технология на производства на сладкарските изделия 86 232 318
  Всичко А + Б + B 258 410 668

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This