Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

Учебен план

“Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”

КОД 8110601

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 132 50 182
Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
Икономическа отчетност на фирмата 60 60
Чужд език 30 50 80
Информационни технологии 30 30
Б. Отраслова професионална подготовка 96 96
1. Материалознание на хранителните продукти 24 24
Технологично обзавеждане н азаведение за хранене 24 24
3. Хигиена на храненето и хранително законодателство 12 12
4. Мениджмънт 24 24
5. Професионална етика, естетика, психология 12 12
В. Специфични за професията професионална подготовка 152 530 682
Технология на кулинарната продукция 76 240  
Сервиране и барманство 76 240  
3. Производствена практика 50 50
  Всичко А + Б + В 380 580 960

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This