ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ

Учебен план

“ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ”

КОД 3410201

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практи ка Общ брой часове
A I Обща професионална подготовка 57 36 93
Здравословни и безопасни условия на труд. 6 6 12
Основи на правото 20 8 28
Обща теория на счетоводната отчетност 14 15 29
Статистика – обща и фирмена теория 17 7 24
Б II Отраслова професионална подготовка 152 231 383
Организация и оперативно управление в търговията.Обща теория на пазарното стопанство. 37 60 97
Икономика на търговията 39 46 85
Стокознание 29 45 74
Маркетинг в туризма 33 34 67
Чужд език 14 46 60
В III Специфична професионална подготовка 116 164 280
Счетоводство на търговското предприятие. 27 52 79
Психология и професионална етика в търговията. 16 18 34
Електронна търговия и работа с касов апарат. 22 28 50
Търговски дизайн 23 34 57
Работа с компютър 28 32 60
  Всичко А + Б + B 325 431 756

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This