Организация на хотелиерството

Учебен план

“Организация на хотелиерството”

КОД 8110101

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 78 116 194
Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
Чужд език 36 116 152
Информационни технологии 30 30
Б. Отраслова професионална подготовка 114 114
1. Делово общуване /Бизнес комуникации/ 24 24
Хигиена и неотложна медицинска помощ 12 12
3. Икономика и меноджмънт на туризма 24 24
4. Счетоводство на туристическата фирма 18 18
5. Маркетинг и реклама 18 18
Правна уредба в туризма 18 18
В. Специфични за професията професионална подготовка 188 464 652
Технология на туристическото обслужване 170 384 554
Организация на малкото предприятие в туризма 18 18
3. Производствена практика 80 80
  Всичко А + Б + В 380 580 960

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This