Екскурзоводско обслужване

Учебен план

“Екскурзоводско обслужване”

КОД 8120302

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 131 135 266
Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда 32 16 48
Основи на пазарната икономика 24 8 32
Трудови и осигурителни отношения 21 9 30
Бизнес комуникация за работа в екип 20 16 36
Компютърно обучение 15 45 60
Чудо езиково обучение. Комуникативни умения 19 41 60
Б. Отраслова професионална подготовка 126 128 254
1. Основи на туризма 49 41 90
Счетоводство и отчетност на фирмата 29 36 65
3. Информационни технологии в туризма 14 19 33
4. Професионална етика и туристическо поведение 34 32 66
В. Специфични за професията професионална подготовка 216 282 498
Същност и характеристика на екскурзоводството. Професионален и личен профил на екскурзовода 15 25 40
География на туризма 14 14 28
Национално, културно историческо наследство. Социален бит и етнография 18 20 38
Методи и техники на комуникация и общуване в туризма. Обслужване 16 18 34
5 Екскурзоводна анимация 14 22 36
Технология и организация на туристическия трансфер 24 30 54
Организиране и екскурзоводно обслужване на туристически екскурзии в страната 25 33 58
Организиране и екскурзоводно обслужване на туристически екскурзии в чужбина 21 31 52
9. Организиране и провеждане на развлекателни туристически мероприятияв туристически обекти 19 31 50
Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в места за настаняване 12 20 32
Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в заведения за хранене и развлечения 22 23 45
Охранителни мерки и безопастност на туристите 16 15 31
Г. Производство и практика 50 50
  Всичко А + Б + В + Г 473 595 1068

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This