Home   Новини   Проект „ Активни младежи на пазара на труда в Ябланица“

Проект „ Активни младежи на пазара на труда в Ябланица“

НИКАНОР“ ООД започва изпълнението на проект „ Активни младежи на пазара на труда в Ябланица“ по Договор № BG05M9OP001-1.002
Процедура „Активни“
ОП “Развитие на човешките ресурси“

От началото на месец Април 2016 г. стартира изпълнението на проект
„ Активни младежи на пазара на труда в Ябланица“ по Договор № BG05M9OP001-1.002

Проектът се изпълнява в партньорство с фирма „Вивиан 1“ ООД.

Основната цел на проекта е да активира и мотивира към заетост и /или обучение 60 икономически неактивни младежи на възраст от 15 до 29 г. от община Ябланица.

Основните дейности за постигане на тази цел са предоставяне на индивидуално консултиране, професионално ориентиране, мотивационно обучение, професионално обучение за част от професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на сладкарски изделия и напитки“ 2-ра СПК и обучение по дигитална компетентност. На успешно завършилите ще се осигури заетост в сферата на сладкарското производство.

Резултатите от проектните дейности се очаква да бъдат не само по отношение на преките бенефициенти, но и да повлияе върху икономическия и социален живот в региона.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-